гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Вторник, 14 Ноември 2017 22:39


Отбелязване на 5. декември - Международен ден на доброволеца с инициативи и с конкурс на БЧК под наслов "Доброволчеството - хуманизъм в действие"

 По повод 5 декември- Международен ден на доброволеца ОС на БЧК- Бургас планира да проведе серия от мероприятия под мотото "Доброволчеството - хуманизъм в действие".

Вижте програмата за отбелязване на международния ден на доброволеца на 5.09.2017г. в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино".

Във връзка с Международния ден на доброволеца Българския младежки червен кръст - Бургас обявява конкурс за есе за младежи на възраст 12-29 години на тема  "Доброволчеството - хуманизъм в действие". Вижте повече за условията на конкурса.

 

 

 
Вторник, 14 Ноември 2017 22:49


Стартира инициативата Аз и Ти ЗаЕдно – „За талантливите деца на Бургас“ -  Партньорски проект на Община Бургас и Триа Сити Център

 

Целта на инициативата е да подкрепи надарени и изявени деца на територията на Област Бургас в сферата на изкуството, науката и спорта. В периода на кампанията ще бъдат подпомогнати 9 деца, по 3 от всяка област, чрез стипендии от по 900 лв.  

Вижте повече за кампанията.

 
Петък, 10 Ноември 2017 07:51

 


Есенен кръг на "Математика без граници"

 

   В есенния кръг на четвъртото издание на турнира "Математика без граници" участваха почти 16 000 ученици от 21 страни. Участниците от НЕГ "Гьоте" бяха  двадесет и трима. Денислав Антонов Баров от 12 клас, с преподавател Таня Сланева, завоюва бронзов медал. Пожелаваме успех на състезателите и в следващите кръгове на състезанието!

 

 
Сряда, 08 Ноември 2017 23:15


На вниманието на всички родители, учители и ученици!

Промяна в НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ( приета с  постановление на Министерски съвет №232/20.10.2017г.)

 

Чл. 61. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

 

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в
училище.
(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

 
Петък, 10 Ноември 2017 07:15


Литературен конкурс

Фондация „Шанс за децата на България“ обявява Национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2017. Конкурсът е за написване на есе и насърчава деца и младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. Той е национален и се организира за четвърта поредна година като част от проектите на Фондация „Шанс за децата на България“ за подпомагане развитието на младите таланти в България.

Вижте условията  на конкурса.